Disclaimer

Gebruik van deze website en de daarmee verbonden websites, is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze website betekent dat de gebruiker geacht wordt van deze gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring kennis te hebben genomen en ze te aanvaarden. Aansprakelijkheid Wij besteden de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van haar acties en het beheer van haar website. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van of de informatie op de sites, en sites die verbonden/gelinkt zijn naar deze sites, wordt door de vennootschappen uitdrukkelijk afgewezen.

De op de sites aanwezige gegevens zijn bedoeld ter verstrekking van algemene informatie en zijn niet uitputtend of ter advies bedoeld. JF-consultancy, alsmede de directies en medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en/of aanbevelingen die op de sites worden gepubliceerd of waartoe via de sites toegang wordt geboden.

Deze informatie en aanbevelingen kunnen zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De vennootschappen zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de site. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor elektronische communicatie via de sites.

Geen garanties

Deze site en de inhoud daarvan aan is zoals deze op het scherm te zien is ("as is"). De inhoud van de sites is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven terzake van de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de sites wordt gepubliceerd of waartoe via de sites toegang wordt geboden.

JF-consultancy aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van het feit dat de sites, om welke reden dan ook, op enig moment niet (ongestoord) beschikbaar zijn. Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van JF-consultancy gelden eveneens voor alle door JF-consultancy ingeschakeld personeel en derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of licentie bij de vennootschappen en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site.

 De gebruiker van de site is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de inhoud van de site en derhalve volledig voor eigen risico. Deze site is bestemd voor eigen persoonlijk gebruik, waarbij het de gebruiker van de site niet is toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van JF-Consultancy.

Privacyverklaring / Privacy

Wij waarderen uw belangstelling voor haar producten en diensten en uw bezoek aan onze website. Uw privacy is belangrijk voor ons en we willen dat u zich prettig voelt bij het bezoek aan onze website(s). De bescherming van uw privacy bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens is een belangrijke zaak waaraan we tijdens onze bedrijfsprocessen speciale aandacht besteden. Persoonlijke gegevens die tijdens bezoeken aan onze websites worden verzameld, worden door ons verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen die gelden in Nederland. De website kunnen echter hyperlinks naar andere websites bevatten die niet onder deze Privacyverklaring vallen. JF-Consultancy respecteert uw privacy en persoonlijke levenssfeer. Inzage en correctie Eventuele bestanden in het geval van acties worden aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens te Den Haag. U kunt ons vragen welke gegevens over uzelf in dat bestand zijn opgenomen. Wij kunnen een vergoeding in rekening brengen voor het verstrekken van deze gegevens. Indien er onjuistheden voorkomen in uw gegevens dan kunt u schriftelijk om aanpassing daarvan verzoeken. Hiertoe kunt u zich (o.v.v. ‘mutatie persoonsgegevens’) richten tot ons: info@hvk-hogere-veiligheidskundige.nl

Wij zullen binnen vier weken op uw verzoek reageren. Beveiliging Wij hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover we beschikken te beschermen tegen onopzettelijke of moedwillige manipulatie, verlies, vernietiging of tegen inzage door onbevoegden. Onze beveiligingsprocedures worden voortdurend verbeterd door de introductie van nieuwe technologieën. Wijzigingen in onze Verklaring We behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring naar ons eigen inzicht te wijzigen of te verwijderen. Nieuwe verklaringen worden hier gepubliceerd en we raden u aan dit gedeelte frequent te bezoeken om op de hoogte te blijven.